Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.sperky.sk:

TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o.
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok

IČO: 316 48835
DIČ: 2020515629

IČ DPH: SK2020515629

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 357/P

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, doručenia tovaru a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.crazypaws.eu v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis).Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo identity osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedený účel v rámci svojich obchodných aktivít,Spoločné ustanovenia:

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
 

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, DIČ: 2021648739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26367/B 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,  IČO: 36 631 124, DIČ: 2021879959,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 803/S