Zákaznícky servis

Doprava a platba

Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. ponúka zákazníkom e-shopu www.sperky.sk nasledujúce

spôsoby platby:

a) Platba v hotovosti (pri osobnom odbere)
Za objednaný tovar zaplatíte v hotovosti alebo vopred na účet.

b) Bankový prevod (Platba vopred prevodom na účet)

Za tovar zaplatíte prevodom na náš bankový účet č.4008663958/7500, IBAN: SK7575000000004008663958, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, vedený ČSOB, a.s.Tento spôsob platby si môžete zvoliť pri doručení zásielky  Slovenskou poštou.
 

Platbu uhrádzajte až po obdržaní e-mailovej správy s predmetom "Prijatá objednávka č. .. zo www.sperky.sk" (s príslušným číslom objednávky)“ a textom: Vážený zákazník, Vaša objednávka zo dňa ...... č. ...... bola prijatá a spracováva sa.", najneskôr však do troch pracovných dní od jej obdržania. Ak nebude platba pripísaná na náš účet v uvedenej lehote, Vaša objednávka bude stornovaná.

c) Platba na dobierku

Za tovar zaplatíte v hotovosti doručovateľovi pri preberaní zásielky. Tento spôsob platby si môžete zvoliť pri doručení zásielky kuriérom Slovenskou poštou.spôsoby dopravy:

a) Osobný odber

Tovar si vyzdvihnete v sídle firmy, v našej centrále, na adrese Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad po telefonickom dohovore. Tovar je pre zákazníka rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.
 

b) Doručenie Slovenskou poštou - balík na poštu
Tovar Vám doručíme prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s. na pobočku slovenskej pošty prísluchajúcu Vami zadanej adrese.

c)  Doručenie kuriérom DPD
Tovar Vám doručíme prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „DPD“). Doručenie kuriérom je možné len na adresu na území Slovenskej republiky a Českej republiky,  ktorá nie je uvedená ako P.O.BOX.

 
 

Cenník doručenia tovaru:
 

platby účtuje nasledovne:

 

 

 Spôsob dopravy

Spôsob platby

Cena za doručenie tovaru

Osobný odber

v hotovosti

0,- €

Osobný odber

vopred na účet

0,- €

Slovenská pošta - balík na adresu

platba vopred na účet

 5,50 € 

Slovenská pošta - balík na adresu

platba na dobierku

príplatok k cene poštovného 1,50 €

Slovenská pošta - balík na poštu

platba vopred na účet 

5,00 € 

Slovenská pošta - balík na poštu 

platba na dobierku 

príplatok k cene poštovného 1,50 € 

DPD - kuriér

platba vopred na účet

   5,50 € 

DPD - kuriér

platba na dobierku

príplatok k cene poštovného 1,50 €

 

 
 
 
Ceny doručenia tovaru sú v rozmedziach podľa tabuľky. Ceny doručenia tovaru Vám budú presne vypočítané podľa hmotnosti a rozmerov Vami objednaného tovaru. Presná cena tovaru bude zobrazená pri objednávke tovaru v sekcii „Doprava a platba“. 
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) spoločnosti TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. („ďalej len „TGI, s.r.o.“)  pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.obchod@tgi.sk.
 
Článok 1: Všeobecné ustanovenia
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť TGI s.r.o., so sídlom Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad, IČO: 316 488 35, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 357/P (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) a kupujúcim (ďalej „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
Obchodné meno: TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo: Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad
IČO: 316 48835
DIČ: 2020515629

IČ DPH: SK2020515629

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 357/P
Telefón: +421 905 633 777
Email: tgi@tgi.sk, obchod@tgi.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4008663958/7500
IBAN: SK7575000000004008663958
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
 
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
1.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.sperky.sk, (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Stlačením políčka „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“, t.j.  odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.
 
1.3 Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 
1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len ako "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
 
1.5 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 
1.6 Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovaroch uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia. Kupujúcemu však pred uzavretím kúpnej zmluvy s predávajúcim budú uvedené hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe.
 
Článok 2: Objednávka, objednanie tovaru, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
  
2.1 Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje súhlas s VOP a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. "Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme " TGI, s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "TGI, s.r.o.", v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti." Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "obchod@tgi.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 2.3 Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný automatický informačný email s predmetom "Objednávka  č. .... objednávky z (sperky.sk)", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka. Na vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 
2.4 Po overení dostupnosti tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailom (odoslaním správy s predmetom „Prijatá objednávka č. .zo sperky.sk") alebo telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania a ďalšie náležitosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená v katalógu elektronického obchodu, má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 
2.5 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 
2.6 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
 
2.7 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.
 
2.8 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.
 
2.9 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a ďalšie náležitosti, ktoré stanovuje zákon.
 
2.10 V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto Všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Článok 3:  Práva a povinnosti predávajúceho
 
3.1 Predávajúci je povinný:
3.1.1 dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
3.1.2  zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3.1.3 bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu.
3.1.4 odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 
3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 
3.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
Článok 4: Práva a povinnosti kupujúceho
 
4.1 Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu
 
4.2 Kupujúci je povinný:
4.2.1 prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
4.2.2 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
4.2.3 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4.2.4 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 
4.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 
Článok 5: Dodacie a platobné podmienky
 
5.1. Tovar je predávaný podľa vyobrazení, popisov a vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho internetového obchodu sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
 
5.2 Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list, ak je dodávaný spolu s tovarom.
 
5.3 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu.
 
5.4 Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia prijatia objednávky zákazníkovi. Túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.
 
OSOBNÝ ODBER TOVARU
 
5.5 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „osobný odber“, tovar si vyzdvihne v sídle spoločnosti TGI, s.r.o., v našej centrále na adrese Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad kedykoľvek po telefonickom dohovore s predávajúcim. Tovar je pre zákazníka rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od dátumu potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim.

DORUČENIE KURIÉROM DPD
 
5.6 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „kuriér DPD“, predávajúci mu tovar doručí prostredníctvom spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (ďalej len „DPD“).
 
5.7 Pri preprave kuriérom sa miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru) rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v informáciách o zákazníkovi pri objednávaní tovaru.
 
Lehoty na prevzatie zásielky
 
5.8 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť aby tovar prevzala ním poverená tretia osoba a preukázať sa dokladom totožnosti (občiansky preukaz). Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba svojim podpisom na súpiske rozvozu v papierovej forme alebo elektronickým perom na mobilnom dátovom zariadení potvrdzuje prevzatie zásielky. Podpis elektronickým perom je považovaný za plnohodnotnú náhradu podpisu papierovej formy súpisky rozvozu.
 
5.9 Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom kuriér DPD kupujúcemu písomné oznámenie. DPD sa pokúsi o opätovné doručenie zásielky v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má zákazník možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky so spoločnosťou DPD o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu, ktorému týmto vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň je predávajúci po uplynutí tejto 7-dňovej lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 
5.10 Pokiaľ je dôvodom nedoručenia zásielky skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby, uvedenej na identifikačnom štítku zásielky, bude zásielka uložená u spoločnosti DPD maximálne po dobu 14 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia kuriéra DPD o nemožnosti doručenia zásielky, má kupujúci počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom so spoločnosťou DPD na termíne odovzdania zásielky a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 14-dňovej lehoty nebude zásielka z dôvodu neuhradenej čiastky doručená, bude vrátená predávajúcemu, ktorému týmto vzniká nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň je predávajúci po uplynutí tejto 14-dňovej lehoty oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 
5.11 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim v prípade splnenia podmienky zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 
Poškodená zásielka
 
5.12 Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u kuriéra DPD. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Kuriér DPD je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriéra DPD. O spísaní zápisu o škode sa kupujúci zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho a do troch pracovných dní kontaktovať spoločnosť DPD.
 
5.13 Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať. S poškodeným tovarom sa ďalej nesmie manipulovať a musí byť zachovaný aj pôvodný obal, v ktorom bola zásielka doručená.
 
5.14 Pri poškodených zásielkach je kupujúci povinný umožniť obhliadku zásielky zástupcovi poisťovne spoločnosti DPD.
 
5.15 Kladne nemožno vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo jej poškodenie, ak oprávnenou osobou nie je preukázané poškodenie obalu zásielky zápisom o škode.
 
5.16 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.4 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 

DORUČENIE SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.
 
5.17 Ak si zákazník zvolil spôsob dopravy „Slovenskou poštou“, predávajúci mu tovar doručí prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s.. (ďalej len Slovenská pošta“). Zákazník má možnosť zvoliť si doručenie Slovenskou poštou formou „balík na poštu“ (čo je doručenie Slovenskou poštou do 3 pracovných na pobočku pošty podľa adresy kupujúceho), alebo „kuriérom“ (čo je doručenie kuriérom Slovenskej pošty priamo na adresu kupujúceho štandardne do 24 hodín). Za príplatok je možné aj doručenie na dobierku. Spôsob a podmienky doručenia, reklamačný poriadok sa budú riadiť príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami Slovenskej poštyReklamačným poriadkom Slovenskej pošty.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY
 
5.18 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.
 
5.19 Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníka prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platbu na dobierku je možné vykonať v hotovosti.
 
5.20 V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane ceny za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, má právo predávajúci predmetnú objednávku stornovať.
 
5.21 V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
Článok 6: Kúpna cena, poštovné a balné
 
6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len ako "kúpna cena").
 
6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
 
6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 
6.4 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 
6.5 Cena za poštovné a balné sa v závislosti od vybraného spôsobu platby účtuje nasledovne:

 

Spôsob dopravy

Spôsob platby

Cena za doručenie tovaru

Osobný odber

v hotovosti

0,- €

Osobný odber

vopred na účet

0,- €

Slovenská pošta - balík na poštu

platba vopred na účet

 5,50 €

Slovenská pošta - balík na poštu

platba na dobierku

 príplatok k cene poštovného 1,40€

DPD - kuriér

platba vopred na účet

 5,50 €

DPD - kuriér

platba na dobierku

 príplatok k cene poštovného 1,20-€

 


6.6 Cena tovaru je uvedená s DPH.
 
6.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 
Článok 7: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 
7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
 
Článok 8: Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky, vrátenie tovaru
 
8.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie prijatia objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 
8.2 V prípade, že objednávka nebola potvrdená predávajúcim, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
 
8.3 V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 
8.4 Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená suma mu bude vrátená v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky) bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
 
8.5 Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu obchod@tgi.sk.
 
8.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 
8.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky alebo e-mailom (do 7 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).
 
8.8 O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný e-mailom.
 
8.9 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (stornovania objednávky). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
 
Článok 9: Spracovanie osobných údajov
 
9.1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Viac informácii ohľadom spracúvania osobných údajov nájdete v menu elektronického obchodu v kategórii „Ochrana osobných údajov“ alebo kliknutím sem.
 
Článok 10: Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom   č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
    a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
    b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
    c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
10.2 Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 
10.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) Predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) Predaj tovaru, uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť  z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. kozmetické prípravky, detské cumle a fľaše,  a pod.),
d) Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
10.4 Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru písomne, poštou na adrese prevádzkovateľa (TGI, s.ro., Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad) alebo elektronickou poštou na adrese obchod@tgi.sk). Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
 
10.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 
10.6 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci pri predaji tovaru včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
10.7 Formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe číslo 1 týchto VOP.
 
10.8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane originálneho dokladu o kúpe, záručného listu, návodu na použitie a pod., a to zaslaním alebo prinesením na TGI, s.r.o., Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad. Pri zaslaní je nutné tovar poistiť, nakoľko predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie, či stratu tovaru pri jeho spätnom zaslaní. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 
10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
10.10 Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoškodený a nepoužívaný. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.
 
10.11 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 
10.12 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.13 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.1 týchto VOP.
 
10.14 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
10.15 V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe úhrady.
 
10.16 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.8 týchto VOP alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
10.17 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 
10.18 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
10.19 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.14 týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 
Článok 11: Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady, záručná doba
 

11.1. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

11.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.
 
11.4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
11.5. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 
11.6. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 
11.7. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
 
11.8. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby.
 
PREVENCIA
 
11.9. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 
11.10. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 
11.11. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 
11.12. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 
11.13. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 
REKLAMÁCIE
 
11.14. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom (najneskôr do 6 mesiacov), ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou formou a v súlade s reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.
 
11.15. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 
11.16. Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je kupujúcemu prístupný ako príloha č. 1 týchto VOP na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie:

 • svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, číslo bankového účtu),
 • označenie tovaru,
 • dátum nákupu,
 • číslo daňového dokladu
 • opíše vadu tovaru (dôvod reklamácie) a
 • uplatní si svoje právo zo zodpovednosti za vady.

11.17. Reklamáciu uplatní kupujúci písomne odoslaním reklamačného formulára na adresu predávajúceho: TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.ro., Tatranské námestie 4914/8, 058 01  Poprad, a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva a dokladu o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice), ktorým preukáže, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho.

11.18. Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.

11.19. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:


ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa opakovane vyskytne tá istá vada. Rovnaký prejav vady môže mať rôzne príčiny. V takom prípade ide o rôzne vady,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia v ďalšom používaní, aby mohla byť vec používaná ako bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
 • ak vec predávaná za nižšiu cenu z dôvodu vady, na ktorú bol kupujúci upozornený predávajúcim pred kúpou, má inú vadu, ako tú, ktorá bola dôvodom nižšej ceny, má kupujúci na túto vadu práva ako by bola vec predávaná bez vád.

11.20. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 
11.21. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 
11.22. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 
11.23. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
11.24.Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
11.25. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov od dátumu doručenia oznámenia o vybavení reklamácie, bude predmet reklamácie zlikvidovaný.
 
11.26. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11.30 týchto VOP.
 
11.27. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.28. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
11.29. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
11.30. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 
11.31. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 
11.32. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 
11.33. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov)

Článok 12: Alternatívne riešenie sporov

12.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na tgi@tgi.sk alebo obchod@tgi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

12.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.

12.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

12.4 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

12.5 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 13: Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.4 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

13.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

13.6 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

13.8 Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „V.O.P.“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

13.9 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

13.10 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

13.11 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL s.r.o. so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, SR

IČO: 31648835
DIČ: 2020515629
IČ DPH: SK2020515629
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 357/P; ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa:   Hviezdoslavova 28, 058 01 Poprad, SR
email:     obchod@tgi.sk
mobil:    +421 905 633777
fax:        +421 52 4522550
 
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Anna Madejová, tel: 0905 633 777, e-mail: obchod@tgi.sk
 3. Internetový obchod www.sperky.sk nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby,
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I, ods. 2 týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.                                         

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, hlavne použitím zámkov, hesiel a antivírusového programu.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 25.5.2018.

 

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies:

Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Súbory cookies tak pomáhajú napríklad:

 • k dosiahnutiu správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími obtiažami;
 • pri zapamätaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, tak aby ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie. Na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si zákazníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Ďalšie všeobecné informácie k súborom cookie nájdete napr. tu.

Aké súbory cookie používame:

Súbory cookie používané na našich stránkach možno z pohľadu ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "session cookie", ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do toho času, pokým prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. "persistent cookie", ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokým ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotného cookie a od nastavenia Vášho prehliadača.)

Z pohľadu funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, ich môžeme rozdeliť na:

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov;
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie;
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú;
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Napr. informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných  webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.

Na našich stránkach využívame nasledovné súbory cookie:

 Vydavateľ / Názov cookie  Typ cookie
 AdWords  Trackingové, Remarketingové
 Facebook  Trackingové, Remarketingové
 Google Analytics  Analytické, Trackingové
 Heuréka  Trackingové, Konverzné
 CookiesOK  Esenciálne
 externalFontsLoaded  Esenciálne
 informationBanner  Esenciálne
 pcart  Esenciálne
 PHPSESSID  Esenciálne
 affiliateUniqueAccessId  Esenciálne
 SRV_ID  Esenciálne

 

Nastavenie prehliadača a nastavenie cookies:

Používanie súborov cookie možno nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/. Your Online Choices je sprievodca pre online behaviorálnu reklamu a online ochranu súkromia. Na tejto stránke nájdete informácie o tom ako behaviorálna reklama funguje, ďalšie informácie o cookies a postup, ako chrániť svoje súkromie na internete.

Pretože Vám súbory cookie umožňujú využívať niektoré základné funkcie tejto webovej stránky, Odprúčame Vám, aby ste cookies nechali zapnuté. Ak necháte cookies zapnuté, nezabudnite sa vždy odhlásiť, ak používate zdieľaný počítač.

Používaním tohto webu s týmito Zásadami používania súborov cookies súhlasíte.

Reklamácia a vrátenie tovaru

1. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2. Tento reklamačný poriadok je vydaný  v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.
 
4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
5. Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 
6. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 
7. Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba alebo doba spotreby. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.
 
8. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je vo všeobecnosti 12 mesiacov, okrem prípadov, ak je na niektorých osobitných druhoch tovarov a výrobkov vyznačená kratšia záručná doba, resp. expiračná doba/alebo doba spotreby.
 
PREVENCIA
 
9. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.
 
10. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.
 
11. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom Záručného listu a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
 
12. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 
13. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 
REKLAMÁCIE
 
14. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom (najneskôr do 6 mesiacov), ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou formou a v súlade s reklamačnými podmienkami (ktoré platia aj pre kupujúcich - podnikateľov) upravenými v rámci týchto VOP.
 
15. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
 
16. Uplatnenie reklamácie sa uskutoční na základe vyplnenia reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“). Reklamačný formulár je kupujúcemu prístupný ako príloha č. 1 tohto reklamačného poriadku. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie:

 • svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail, číslo bankového účtu),
 • označenie tovaru,
 • dátum nákupu,
 • číslo daňového dokladu
 • opíše vadu tovaru (dôvod reklamácie) a
 • uplatní si svoje právo zo zodpovednosti za vady.

17. Reklamáciu uplatní kupujúci písomne odoslaním reklamačného formulára na adresu predávajúceho: TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.ro., Tatranské námestie 4914/8, Poprad 058 01, a zároveň zašle na adresu predávajúceho aj reklamovaný tovar vrátane jeho príslušenstva a dokladu o kúpe reklamovaného tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad z registračnej pokladnice), ktorým preukáže, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho.

18. Predávajúci nepreberá zásielky poslané na dobierku.

19. Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci ho nasledovným spôsobom poučuje o jeho právach, a to v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka:


ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu má nasledovné práva:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť:
 • kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa opakovane vyskytne tá istá vada. Rovnaký prejav vady môže mať rôzne príčiny. V takom prípade ide o rôzne vady.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia v ďalšom používaní, aby mohla byť vec používaná ako bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci,
 • ak vec predávaná za nižšiu cenu z dôvodu vady, na ktorú bol kupujúci upozornený predávajúcim pred kúpou, má inú vadu, ako tú, ktorá bola dôvodom nižšej ceny, má kupujúci na túto vadu práva ako by bola vec predávaná bez vád.

20. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 
21. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 
22. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 
23. Na základe rozhodnutia kupujúceho – spotrebiteľa predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
24. Potom ako predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho bodu, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 
25. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 6 mesiacov od dátumu doručenia oznámenia o vybavení reklamácie, bude predmet reklamácie uložený do úschovy na náklady kupujúceho. 
 
26. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 11.30 týchto VOP.
 
27. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

28. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
29. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
30. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 
31. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 
32. Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 
33. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu (Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov).

34. Predávajúci týmto upovedomuje kupujúceho, že má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@tgi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR eshop-page-001